ஜூன் மாத போட்டிக்கு - தினப்படி வேலைகள்

வணக்கம்,

தலைப்பு மாதாமாதம் வித்தியாசமாய் , புது முயற்சிகளை ஊக்குவிப்பதாய் இருக்கின்றது. கடைசி நேரத்தில் பதிப்பதால் மன்னிக்கவும், சில காரனங்களால் புது படங்களை எடுக்க முடியாமல் போயிற்று ( ஒப்பாரின்னு வைத்ததிற்கு சோம்பேறின்னு வைத்திருக்கலாம்) பழைய படங்களில் இருந்து போட்டிக்கு சில

முதல் படம் போட்டிக்கு , வீட்டு மாடியில் ஓடு பதிக்கும் தொழிலாளிஇரண்டாவது படம் உயரத்தில் welding செய்யும் தொழிலாளிகள், உயரத்தை காமிப்பதற்க்கு crop செய்யாமலும், கொஞ்சம் underexpose - உம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது

மூன்றாவது பீச்சில் சோன்பப்டி விற்க்கும் சிறுவன்போட்டியாளர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.